Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Olive Tour - Poznávací / tématické zájezdy do Izraele
Úvod
Zájezdy
Přednášky
Další nabídky
Před odletem
Encyklopedie
Blog
O nás
Odkazy
Kontakt










2020 Izrael - země Bible

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst, ale především historická a biblická země, tedy úžasná směsice židovských, křesťanských a muslimských památek. Pojeďte se na ně s námi podívat.


Odjezd:    27.02.2020 (21:00)
Návrat:    07.03.2020 (21:00)
Počet nocí:    8
Ubytování:    3 × Betlém
5 × Tiberias

8 × * * *
Stravování:    8 × Polopenze



Cena zájezdu vč. letenek:    22 980 Kč
Palivový příplatek:    0 Kč
Letecká taxa:    0 Kč
Vstupné, spropitné:
(platí se až v Izraeli a v USD)
   $140



Celková cena zájezdu:    22 980 Kč + 140 USD
Poznávací / tématický zájezd Olive Tour

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 8x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)


Doplňující informace

Navštívíte Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Cesareu Filipovu, horu Gerizim a mnoho dalších míst, známých s Bible. Vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a vykoupáte se v termálních lázních Hammat Gader. Řadu biblických míst si budete moci doslova osahat vlastníma rukama. Kromě slušného ubytování s polopenzí a pohodlného cestování vás čeká také nadstandardní průvodcovský servis a množství nezapomenutelných zážitků za velmi přijatelnou cenu.


Program zájezdu
27.02.2020
(Čtvrtek)
odlet do Izraele

sraz všech účastníků je v 21:15 hod. v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u hlavního informačního displeje s odlety, po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:45 hod.

28.02.2020
(Pátek)
přílet, Jaffa, Jeruzalém

přílet do Tel Avivu ve 04:05 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud přejedeme do Jeruzaléma a naši cestu po Izraeli zahájíme u Zdi nářků Následovat bude volno pro všechny kteří by se rádi podívali na některá z míst, která neviděli v minulosti, nebo si chtějí vychutnat duchovní atmosféru Jeruzaléma. Navečer přejedeme do Betléma, zde se ubytujeme, dobře navečeříme a zaslouženě vyspíme.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
29.02.2020
(Sobota)
Jeruzalém – město velkého Krále

po snídani vyjedeme na Olivovou horu s nádherným panoramatickým výhledem na Jeruzalém. Pokračovat budeme přes Getsemanskou zahradu do Starého města, kde si prohlédneme některé z mnoha zajímavých míst. V Zahradním hrobě si připomeneme smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Navečer se vrátíme do Betléma a zájemci si budou moci prohlédnout místa spojená s narozením Páně. Na hotelu nás bude čekat večeře a nocleh.

 

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
01.03.2020
(Neděle)
Samařsko, Hora Gerizim a Hora Kabir

Den začneme snídaní, po které vyrazíme na sever do Samařska, oblasti popisované zejména ve Starém zákoně. Navštívíme některá biblická místa a zejména vrcholek hory Gerizim, kde dodnes žijí Samaritáni – přímí potomci původních Izraelců. Seznámíme se s jejich výkladem Starého zákona i s jejich pozoruhodnou kulturou, která si uchovala ještě více starozákonních důrazů než samotné židovství. Vrcholem dne potom bude návštěva hory Kabir, na které ukázal Hospodin Abrahamovi zaslíbenou zemi. Večer se vrátíme do Betléma k večeři a k poslednímu noclehu.

Ubytování: Betlém ( * * *, Polopenze)
02.03.2020
(Pondělí)
Oáza Ein Gedi a cesta na sever do Galileje

Po snídani navštívíme oázu v Ein Gedí v judské poušti, místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Cestou na sever pojedeme údolím Jordánu se zastávkou na místě Qasr al Yahud, kde křtil Jan Křtitel a kde byl pokřtěn i Pán Ježíš. Další zastávka bude u pramene Mayyan Harod na místě, kde Gedeon třídil své bojovníky podle způsobu jak z něho pili. V podvečer dorazíme do lázeňského města Tiberias, kde se ubytujeme a někdo možná ještě vyrazí po večeři do města na procházku před tím, než se uloží ke spánku.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
03.03.2020
(Úterý)
Korozaim, Tel Chacor, Safed, Galilejské moře

První zastávkou po snídani bude Korozaim – vykopávky biblického městečka. Dále popojedeme k Tel Chacoru – nejrozsáhlejší archeologické lokalitě v Izraeli a sídlu kenánského krále Jabína. Následovat bude Safed – pitoreskní židovské městečko v horách, mající dlouhou pohnutou historii. Jedno ze čtyř posvátných měst judaismu. Odpoledne se vrátíme ke Galilejskému moři a budeme se po něm plavit na kopii rybářské lodě z doby Ježíšovy. Den zakončíme dobrou večeří v hotelu a noclehem.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
04.03.2020
(Středa)
Krásy Golanských výšin

Po snídani se vydáme do podhůří Hermonu, kde bývala starověká Cesarea Filipova. Zde uvidíme ruiny královského města i druhý pramen Jordánu. Dále navštívíme středověký hrad Nimrod na vysokém kopci a vyjedeme na pohraniční hřeben Golan. Po zastávce v Údolí slz budeme pokračovat na horu Bental se známým výhledem do Sýrie. Večer se vrátíme do Tiberias na hotel k večeři a noclehu.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
05.03.2020
(Čtvrtek)
Okolí Galilejského moře, koupání v Gadaře

Po snídani se vydáme na objížďku Galilejského moře. Nejprve se zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B´Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osídlování Izraele počátkem 20. století. Následovat bude koupání v teplé vodě starověkých termálních lázních Hammat Gader (biblická Gadara). V krajině gadarenské leží také Kursi – biblické místo utonutí stáda vepřů, Nemůžeme vynechat Kafarnaum - známé místo Ježíšova působení a Magdalu - vykopávky starověkého biblického města s unikátními pozůstatky původní synagogy. Po návratu na hotel si dáme dobrou večeři a rádi ulehneme.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
06.03.2020
(Pátek)
Severní část pobřeží Středozemního moře

Den začneme dobrou snídaní, po které vyrazíme na nejsevernější bod izraelského pobřeží do rezervace Roš HaNikra s úchvatnými skalními útesy a jeskyněmi na hranicích s Libanonem. Nedaleko odtud je Akko (biblická Ptolemais) – starověké přístavní město s bohatou historií sahající až do současnosti. Navečer se vrátíme do Tiberias k večeři a po ní už si budeme balit kufry na zítřejší návrat domů.

Ubytování: Tiberias ( * * *, Polopenze)
07.03.2020
(Sobota)
Hora Karmel, návrat do ČR

Snídaní se rozloučíme s naším hotelem a vyrazíme směrem na jihozápad. Vyjedeme na vrcholek Karmelu, kde na místě zvaném Muchraqa proběhl známý zápas mezi Eliášem a Baalovými proroky. Při pěkném počasí si vychutnáme výhled na dolinu Armageddon a polovinu Galileje.

Potom nás již čeká přejezd na letiště, odbavovací maraton a odlet do ČR v 18:25 s příletem do Prahy ve 21:30 místního času

 


Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.



Kontaktní osoby:
Zajíc Pavel(+420 722305735)
Haslinger Daniel(+420 721701166)

Kontaktní email:
Copyright Olive Tour s.r.o. 2020